fbpx

Informatii generale

Va informam ca, începând cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene, privind protec ia persoanelor fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protec ia datelor).

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale S.C. Optimit S.R.L.(J22/1567/15.06.1994, RO 5828897, Capital Social 25200 lei), cu sediul în Iasi, str. Nicolae I. Popa, nr. 10 A, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, în contextul utilizarii paginii de internet www.optimit.ro

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteti vizitator al site-ului, S.C. Optimit S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizati în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati în cadrul sectiunii de contact / întrebări / sesizări, în măsura în care ne contactati în acest scop.

Scopurile si temeiurile prelucrării

Dacă sunteti vizitator al website-ului, S.C. Optimit S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind
  produsele şi serviciile oferite de S.C. Optimit S.R.L. prin intermediul site-ului.
 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor si pentru a monitoriza traficul si a îmbunătăti experienta dumneavoastră pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimtământul dumneavoastră, dacă alegeti să-l furnizati prin utilizarea paginii de internet www.optimit-iasi.ro

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimtământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al S.C. Optimit S.R.L. de a asigura functionarea corectă a site-ului, precum si pentru a îmbunătăti permanent experienta vizitatorilor site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, S.C. Optimit S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus. În cazul în care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale si ulterior, conform obligaţiilor legale care revin în sarcina S.C. Optimit S.R.L. (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, etc). Dacă vă retrageti consimtământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, S.C. Optimit S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfăsurate de S.C. Optimit S.R.L. pe baza consimtământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, S.C. Optimit S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terte persoane sau entităti care sprijină S.C. Optimit S.R.L. în desfăs urarea activitătii prin intermediul site-ului (de exemplu, firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritătile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea site-ului;
 • în situatiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilităti persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participării lor la diverse campanii promotionale organizate de către S.C. Optimit S.R.L. prin intermediul site-ului;
 • pentru mentinerea, personalizarea si îmbunătătirea site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de sigurantă si autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în conditiile si limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către S.C. Optimit S.R.L. pot fi transferate în afara României, doar către state din Uniunea Europeană.

Drepturile de care beneficiati

Potrivit art. 15 – 21 din GDPR, referitor la Datele cu caracter personal comunicate, aveti dreptul:

 • să aveti acces la acestea si să solicitati o copie;
 • să solicitati rectificarea acestora;
 • să solicitati stergerea acestora;
 • să obtineti restrictionarea prelucrării datelor;
 • să vă opuneti prelucrării datelor;
 • să primiti datele într-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit de pe un dispozitiv automat.

Vă informăm că aveti dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, efectuată în scopuri de marketing direct, inclusiv în scopul creării
de profiluri, în măsura în care acest din urmă scop este legat de marketingul direct. Aveti în orice moment dreptul de a vă retrage consimtământul în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe baza acestui temei.

În cazul în care vă veti opune prelucrării datelor în scopuri de marketingului direct, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri. Pentru exercitarea drepturilor si/sau retragere consimtământului dumneavoastră veti putea înainta o cerere scrisă, datată si semnată:

 • prin e-mail : contact@optimit-iasi.ro
 • la nr. de telefon (apel gratuit) 0232 270 422 – în intervalul Luni-Vineri 09:00-19.00 si Sâmbătă între orele 09.00- 13.00

Pentru mai multe informatii cu privire la Datele dumneavoastră cu caracter personal vă veti putea adresa Responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal al companiei S.C. Optimit S.R.L., ce poate fi contactat la adresa de e-mail mentionată : contact@optimit-iasi.ro.

Vă amintim că aveti dreptul de a depune o plângere la autoritatea natională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal in cazul in care considerati ca prelucrarea datelor cu caracter personale încalcă prevederile Regulamentului.